Voisinko työskennellä isossa organisaatiossa? Ehkä. (osa I)

Työidentiteetin mallintaminen, osa I.

Tästä alkaa neliosainen blogisarja, joissa kuvaan oman työidentiteettini mallinnuksen lopputuloksen. Aiemmassa postauksessa olen käsitellyt työidentiteetin mallinnuksen hyötyjä yleisemmällä tasolla.

Aloitin vuonna 1996 urani Siemensillä, jolla on 400 000 työntekijää ympäri maailman. Minulta on joskus kysytty, voisinko vielä työskennellä myös isossa organisaatiossa. Vaustaukseni on periaatteessa kyllä mutta tietyin ehdoin.

Voisin työskennellä missä tahansa riippumatta organisaation koosta, mutta nykyisellä työidentiteetilläni en toisaalta mahdu kovin perinteisiin toimintamalleihin ja raameihin. Tämä tosin minulle kerrottiin jo urakonsultin toimesta Siemensin aikaan 1997. Siitä lähtien profiilini ei ole perusteiltaan muuttunut.

Siemensillä sain onneksi melko hyvin vapauksia liiketoiminnan kehittämiseen projektitöissä, mutta urakehitykselleni ei olisi ollut siellä tulevaisuutta, sillä uralla eteneminen olisi vaatinut enemmän tiukkaa ”linjassa” pysymistä. Jotta voisin viihtyä isossa organisaatiossa, tulisi työskentely-ympäristö olla lähempänä kasvavan teknologiayrityksen toimintatapaa. Se tarkoittaa, että otetaan vähän enemmän etukenoa, riskiä ja että uusia asioita voidaan kokeilla markkinoilla asiakkaiden kanssa ilman jatkuvaa brändipoliisin sensuuria.

Yrittäjänä olen myös tottunut siihen, että voin itse vaikuttaa suuresti siihen, kenen kanssa teen töitä. Perusteeltaan nykyinen työidentiteettini toimii organisaation koosta riippumatta, jos toimintamallit, työskentelyilmapiiri ja tekemisen meininki vastaavat kasvuyrityksen toimintaympäristöä.

Tuon blogisarjassani esille erilaiset roolini – yrittäjänä, konsulttina, kouluttajana ja tutkijana.  Leimallisin roolini on teknologiayrittäjänä:  luon uutta merkityksellistä liiketoimintaa, johon liittyy riskinotto.  Haastavia ja muuttuvia tilanteita on jatkuvasti.  En kuitenkaan rajoita työidentiteettiäni vain yrittäjyyteen,  vaan olen sisällyttänyt siihen myös muita piirteitä itsestäni.

Työidentiteetti tarkoittaa tässä samaa kuin joskus aiemmin käyttämäni termit ammatti-identiteetti tai ammattilaisen identiteetti. Käsite ei ole sidottu johonkin tiettyyn ammattiin tai työnkuvaan yleensä, vaan näkökulmana on henkilökohtaisempi ja personoidumpi, ja siksi työidentiteetti kuvaa sitä ehkä paremmin.

Hyödyntämässäni mallissa liitän työidenteettiin seuraavat kohdat tai osatekijät:

 1. Työni hyödyn saajat
 2. Tuottamani työn arvo hyödyn saajille
 3. Persoonani vahvuudet ja resurssit
 4. Tärkeimmät toimintavat
 5. Tukiverkostot ja kumppanit
 6. Vuorovaikutus
 7. Viestintä- ja palvelukanavat
 8. Investoinnit
 9. Tulokset ja hyvinvointi

Nämä yhdeksän kohtaa olen niputtanut blogisarjaan neljäksi tehtäväksi tai osioksi, joissa käsittelen kussakin kerralla kahdesta kolmeen asiaa.

Nämä blogisarjan osat ovat:

I Työn hyödyn saajat ja arvolupaukset (Kohdat 1-2 = tämä blogi)
II Keinot (Kohdat 3-5)
III Vuorovaikutus ja viestintä (Kohdat 6-7)
IV Investoinnit ja tulokset & hyvinvointi (Kohdat 8-9)

Osa I: Ketä autan ja mitä arvoa luon

Ensimmäisessä osassa määritän työni hyödyn saajat ja kuvaan sen arvon, jonka nämä viiteryhmät saavat.

Video: Työidentiteetin mallinnus – Jukka Ala-Mutka osa 1: Ketä autan ja mitä arvoa luon

Kohta 1: Ketä autan?

Työssäni teknologiayrittäjänä ja yleisemmin tiimin vetäjänä tulee ensimmäiseksioperatiivinen tiimi ja toiseksi yrityksen hallitus sekä myös osakkaat eli se porukka, joilla on intressi yritykseen. Vaikka osakkaat voin nähdä myös kumppaneina, he ovat ennen kaikkea työni hyödyn saajia. Työni hyödyn saajia ovat toki myös yrityksen asiakkaat ja yhteistyökumppanit, mutta niputan nämä tahot yhteen toimintaani operatiivisen tiimin kanssa, sillä tiiminä ratkaisemme yhdessä asiakkaiden haasteita. Käytän yleisesti työni hyödyn saajista käsitettä asiakas, joka tarkoittaa työni kannalta näitä kaikkia viiteryhmiä, joille työtäni teen.

Kasvuyrittäjät muodostavat oman viiteryhmänsä, jolla on paljon samoja piirteitä. Kaikki jakavat paljolti samoja haasteita rekrytoinneissa, rahoituksessa, asiakkaissa ja tuotekehityksessä.  Autan yrittäjäkollegoja parhaani mukaan ja jaan heille itse oppimiani asioita. Aina tuntuu kivalta, jos toisen ei tarvitse tehdä samoja virheitä. Toimin yhteistyössä HUB13:sta, joka on yksi aktiivisimmista konkreettisen pöhinän keskuksista Helsingissä. HUB13:sta tuntee olevansa kuin omiensa parissa. Ei ole jäykkiä muodollisuuksia ja voi jutella kenen kanssa tahansa ja mistä vain. Tunnelma on avoin ja utelias.

Työidentiteettissäni liitän hyödyn saajiin myös yhteisöt urheiluharrastusteniympäriltä. Näistä näkyvin on Tokio II -avomerikilpavene ja sen ympärille muodostunut yhteisö. Toinen viiteryhmä on harrastejääkiekko Tavastia Pallossa. Erityisesti purjehduksessa ja jääkiekossa korostuu yhteisöllisyys ja toiminta vahtivuorossa tai ketjussa. Tiimin tai vahtivuoron on pelattava hyvin yhteen.

Lisäksi otan identiteettiini mukaan vanhan 1920-luvun puutalon korjaamisen jaLänsi-Käpylän yhteisön, jossa vaihdetaan rakentamiseen liittyviä kokemuksia. Vanhassa talossa on vähän samaa kuin kasvuyrittämisessä, eli koskaan ei tiedä, mitä pinnan alta löytyy, ja uutta voi tehdä vasta kun kohde on ensin avattu. Korjausrakentamisessa näkee käsien työn tuloksen, ja se on vaihtelua työtehtäville.

Työni hyödyn saajat ja viiteryhmät työidentiteetille ovat:

 1. Yrityksen operatiivinen tiimi ja yrityksen asiakkaat
 2. Yrityksen hallitus ja osakkaat
 3. Startup-yrittäjät ja yleisemmin yrittäjäyhteisö
 4. Harrastusyhteisöt (Extreme-urheilu, jääkiekko, avomeripurjehdus)
 5. Vanhan puutalon korjausrakentaminen ja Länsi-Käpylän yhteisö

Nämä viiteryhmät liitän mukaan työidentiteettiini. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että ne kulkevat aina jollain tapaa mukana ja kerron niistä myös työssäni. Tokio II on itse asiassa yritys, joka toimittaa charter-palveluja yrityksille, joten siinä yhdistyvät harrastus ja työ.

Kohta 2: Mitä arvoa luon työni hyödyn saajille?

Miellän itseni yhdistäjäksi ja kokoajaksi. Persoonastani johtuen en ole itse keksimässä jokaista yksityiskohtaa, vaan työni arvo on kokonaisuuden hahmottamisessa, syy-seuraussuhteiden kuvaamisessa ja johtamisessa.  Vastuullani on rakentaa uskottava visio, jota kohden sekä operatiivinen tiimi että hallituksen jäsenet ja osakkaat voivat edetä ja tukea yrityksen kasvua omilla rooleillaan.

Pyrin haastamaan muita ajattelemaan ja toimimaan uudella ja rohkealla tavalla ja siten, että vision kuvaaminen ja näkemysten haastaminen muodostuvat ydinhyödyiksi viiteryhmilleni. Ihmisistä saadaan enemmän irti, kun asetetaan rima riittävän ylös,  ja osoitetaan, että perinteiset keinot eivät enää riitä. Haastamalla ja rikkomalla vanhat ajattelumallit, saan ihmiset luomaan jotain uutta ja tämä pätee täysin myös itseenikin.

Vaikka toimin itsenäisenä yrittäjänä, en ole tottunut toimimaan yksinäisenä sutena vaan hakeudun yhteisöihin. Yhdessä tekemällä saadaan enemmän aikaan. Pyrin delegoimaan sekä päätökset että vastuun päätöksestä. Paalutan mieluummin alueen ja keskustelen suuntaviivoista kuin antaisin yksilöityjä ja rajattuja tehtäviä. Pyrin edistämään yrittämistä työyhteisöissä.

Yrittäjän työssä riittää haastavia tilanteita, ja usein pöydällä on useita toisilleen ristiriitaisia intressejä. Näistä tulee kuitenkin koota tilanne, jossa kaikki voittavat. Pelissä on myös tunteet, ja win-win-tilannetta ei ole aina kovin helppo saavuttaa.

Työni kostuu siis viidestä arvolupauksesta ja työni ominaisuudesta:

 1. Uuden innovatiivisen kokonaisuuden hahmottaminen, jotta on olemassa suunta, johon edetä.
 2. Uskottavan vision konkretisointi vaiheisiin ja johtaminen, kun edetään rohkeasti valitulla tiellä
 3. Hyödynnetään ihmisissä olevaa potentiaalia. Haastan ajattelemaan ja toimimaan uudella ja rohkealla tavalla.
 4. Työllä on merkitys, joka motivoi ja yhdessä saadaan enemmän aikaan. Rakennan yhteisöllisyyttä, yrittämisen ja välittämisen kulttuuria.
 5. Yrittäjätoiminnassa on haastavia tilanteita. Ymmärrän erilaiset intressit eri rooleissa ja neuvottelen win-win-tilanteen. Minuun voi luottaa, että tuon ratkaisun pöytään, kun tulee eteen vastoinkäymisiä

Lyhemmin ilmaistuna arvolupaukseni ovat seuraavat: 1) energian suuntaaminen valittuun suuntaan, 2) rohkeus ottaa askeleet eteenpäin, 3) voimavarojen ottaminen hyötykäyttöön, 4) motivaation ja merkityksen luominen ja 5) luottamuksen rakentaminen, jolla ratkaistaan tulevat vastoinkäymiset. Nämä kaikki pätevät ensisijaisesti yritystoimintaan, mutta osa soveltuu myös yrittäjäyhteisöön, harrastuksiin ja jonkin verran myös korjausrakentamiseen.

Katso malli tästä.


Seuraavassa osiossa (II) käsittelen keinoja, joilla toteutan arvolupaukseni. Niihin kuuluvat resurssini, tapani toimia ja yhteistyökumppanini. Jatka tästä osaan II.

Kiinnostuitko?

Mikäli työidentiteetin mallinnus kiinnostaa enemmän, olen täällä kuvannut menetelmän videolle kohta kohdalta.